Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego Shili      

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą detaliczną elementów dekoracyjnych.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za pośrednictwem Internetu przez Rakatakafan Sp. z o.o. z siedzibą: 72-010 Police, ul. Modrzewiowa 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000564474, posiadającą NIP 851-318-51-67; w ramach sklepu internetowego o  nazwie Shili – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: http://www.shili.pl/.

  § 2 [Definicje]  

 1. „Shili” – zorganizowany pion działalności Rakatakafan Sp. z o.o. z siedzibą: 72-010 Police, ul. Modrzewiowa 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Szczecina w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000564474, posiadającą NIP  851-318-51-67
 2. „Sklep” - serwis internetowy prowadzony przez pod adresem http://www.shili.pl/, zajmujący się sprzedażą głównie odzieży sportowej
 3. „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu]  

 1. Shili prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet poprzez serwis http://www.shili.pl/.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z ogólnodostępnym Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej sklepu.
 3. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w wersji obowiązującej na moment dokonania zamówienia.
 4. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy http://www.shili.pl/ prowadzi  sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

  § 4 [Polityka cenowa]  

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 3. Ceny Towarów podane są w złotych polskich. Spółka nie jest płatnikiem podatku VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, wprowadzania do swojej oferty nowych towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 5. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen towarów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży.
 6. Koszty przesyłki ponosi Klient zamówionego Towaru, chyba że zaznaczono inaczej. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia.

§ 5 [Zamówienia]  

 1. Zamówienia można składać w następujący  poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu: http://www.shili.pl/
 2. Składając zamówienie i wypełniając formularz kupujący zobowiązany jest podać następujące dane: Imię i nazwisko, adres do dostawy, ewentualne dane do faktury, telefon, adres e-mail, nazwa produktu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnych danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru Klient po złożeniu zapytania otrzymuje od Shili mail z  potwierdzeniem zamówienia Shili  oraz wskazaniem orientacyjnego czasu dostawy danych towarów. Ceny w tak przesłanej akceptacji oferty zakupu złożonej przez klienta są wiążące.
 4. W przypadku uzyskania  potwierdzenia zamówienia Klient dokonuje płatności za złożone zamówienia poprzez zintegrowany z portalem system PayU.pl, bądź też przelew bankowym na konto w terminie siedmiu dni.
 5. Płatność przelewem bankowym dokonać należy na konto Rakatakafan sp. z o.o. prowadzone przez mBank S.A. pod numerem: 55 1140 2004 0000 3302 7573 2590
 6. Klient składający zamówienie, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
 7. Shili zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez  Klienta, jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
 8. Czas realizacji zamówienia ze strony Sklepu od momentu przesłania potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki kurierskiej wynosi standardowo od 1 do 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu nie będzie to możliwe. Kupujący zostanie o takiej szczególnej sytuacji poinformowany najpóźniej na 5 dni roboczych po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Na podany w formularzu adres e-mail kupującego będą celem prawidłowej realizacji zamówienia wysłane wiadomości:
 10.  
  1. potwierdzenia złożenia zamówienia – akceptacja oferty zakupu
  2. potwierdzenie wpływu należności za zamówiony towar
  3. potwierdzenie wysyłki

W/w wiadomości mogą być łączone.

    §6 [Odstąpienia od umowy, zwroty]  

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia należy towar niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu dostarczyć do sprzedawcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (produkt nie musi być w oryginalnym opakowaniu). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu ( np. faktura, paragon , potwierdzenie przelewu itp.).
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem Shili zwraca uiszczoną cenę nabycia oraz koszt dostarczenia towaru ze sklepu do Klienta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni na wskazane przez Klienta konto bankowe.

  § 7 [Reklamacje]  

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi (spisać reklamację z kurierem) oraz skontaktować się z firma kurierska lub pocztą, może również dodatkowo poinformować o uszkodzeniu przesyłki w transporcie Shili.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem  określającym: imię, nazwisko, adres klienta, adres do korespondencji, oznaczenie towaru reklamowanego, opis niezgodności towaru z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, towar można odesłać do sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres ul. Modrzewiowa 13, 72-010 Police, z dopiskiem SHILI  bądź reklamację złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@shili.pl jeśli towar nie wymaga zbadania.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Shili zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i  pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. faktura, paragon lub potwierdzenie przelewu itp.). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego, albo niepowtarzalnego charakteru produkt Shili, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

  § 8 [Prywatność i poufność]

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Shili gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach związanych z realizacją zawieranej z klientami umowy sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Shili. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Shili w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w pkt. 2.
 4. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Shili zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach uzasadnionych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Shili poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 
§9 [Warunki techniczne korzystania z serwisu]

 1. Dla korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet.
 2. Shili informuje , iż w Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Po wyłączeniu obsługi plików typu cookies nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu.

  §10 [Prawa autorskie]  

 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronachShili a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim.. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Shili i/lub odwiedzanie strony www.shili.pl i Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania i obrazów zamieszczonych na stronach www.shili.pl
 2. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach  proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@shili.pl

  § 11 [Postanowienia końcowe]

 1. Shili zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, klient związany jest treścią regulaminu obowiązującego w momencie zawarcia umowy.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Shili poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres biuro@shili.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenckich z 30 maja 2014 r.
 5. W razie wątpliwości co do zgodności niniejszego regulaminu z polskim prawodawstwem (w tym spisami klauzul niedozwolonych publikowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) postanowienia niniejszego regulaminu tracą ważność na rzecz odpowiednich postanowień prawodawstwa polskiego.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30.05.2014.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego (siedziba konsumenta).
 8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Shili.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2015 r.

==

 Załącznik. Wzór odstąpienia od umowy

Imię/nazwisko

adres email

data zakupu

Z dniem ….. (aktualna data) składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu ……. (produkt) w sklepie Shili.

Zwrot wpłaconej ceny zlecam na konto nr ........................................................................................ .

Z poważaniem,

………….. (imię/nazwisko)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl